Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Trouwalbumwinkel, gevestigd te Helmond
Versie geldig vanaf 01-01-2015
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trouwalbumwinkel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Trouwalbumwinkel . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Trouwalbumwinkel behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Trouwalbumwinkel erkend.
1.4 Trouwalbumwinkel garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand moet Trouwalbumwinkel bestellingen Uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen uitvoeren. Normaal gesproken zal een bestelling binnen 3 werkdagen zijn afgehandeld (maatwerk en artikelen op bestelling uitgezonderd). Indien afhandeling/verzending binnen 3 werkdagen niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 48 uur na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Trouwalbumwinkel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Trouwalbumwinkel geleverde zaken twee keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5
Trouwalbumwinkel biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay®. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door Trouwalbumwinkel overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop (dus niet op naam van een bedrijf!), overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden retour te melden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet binnen deze termijn retour heeft gemeldt, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Trouwalbumwinkel. De afnemer heeft daarna nog 14 dagen de tijd om de artikelen daadwerkelijk retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient zo goed als mogelijk te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, voorzien van originele factuur en herroepingsformulier.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt danwel gepersonaliseerd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Trouwalbumwinkel er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourmelding, het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald op voorwaarde dat de producten ook retour zijn gekomen bij Trouwalbumwinkel. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij het retourneren van slechts een deel van de bestelling zullen de bij aankoop betaalde verzendkosten niet worden terug betaald. Bestelt u bedrijfsmatig (bijvoorbeeld als fotograaf) dan is het herroepingrecht niet van toepassing en kunnen artikelen niet geretourneerd worden.
 4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en aankopen gedaan op of uit naam van een bedrijf.
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Trouwalbumwinkel, dan worden uw gegevens niet opgenomen in een klantenbestand. Trouwalbumwinkel bewaard derhalve geen gegevens van haar klanten, anders dan de NAW-gegevens vermeldt op de factuur. De gegevens op de factuur zullen nooit aan derden worden verstrekt tenzij zij betrokken zijn bij de afhandeling van de bestelling (zoals bijvoorbeeld Postnl voor de bezorging). Zie verder ons Privacy Statement.
5.2 Trouwalbumwinkel respecteert de privacy van gebruikers van haar website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
6. Garantie
6.1 Trouwalbumwinkel garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Trouwalbumwinkel komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Trouwalbumwinkel is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Trouwalbumwinkel) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Trouwalbumwinkel . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 48 uur na levering aan Trouwalbumwinkel schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Trouwalbumwinkel gegrond worden bevonden, zal Trouwalbumwinkel naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Trouwalbumwinkel en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Trouwalbumwinkel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede inbegrepen, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Trouwalbumwinkel in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Trouwalbumwinkel en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Trouwalbumwinkel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Trouwalbumwinkel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Trouwalbumwinkel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Trouwalbumwinkel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Trouwalbumwinkel en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Trouwalbumwinkel op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Trouwalbumwinkel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Trouwalbumwinkel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Trouwalbumwinkel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Trouwalbumwinkel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Trouwalbumwinkel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Trouwalbumwinkel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Trouwalbumwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Trouwalbumwinkel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan welk object dan ook, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website, danwel de website van onze toeleveranciers.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Trouwalbumwinkel aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Trouwalbumwinkel zolang de afnemer de vorderingen van Trouwalbumwinkel uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Trouwalbumwinkel wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Trouwalbumwinkel geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Trouwalbumwinkel of een door Trouwalbumwinkel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Trouwalbumwinkel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Trouwalbumwinkel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13. Klachtenregeling.
13.1 Trouwalbumwinkel.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Trouwalbumwinkel.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij Trouwalbumwinkel.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Trouwalbumwinkel.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
13.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Trouwalbumwinkel.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Trouwalbumwinkel.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
13.6 Een klacht schort de verplichtingen van Trouwalbumwinkel.nl niet op, tenzij Trouwalbumwinkel.nl schriftelijk anders aangeeft.
13.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Trouwalbumwinkel.nl, zal deze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
14. Geschillen
14.1 Op overeenkomsten tussen Trouwalbumwinkel.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 

Over ons

Trouwalbumwinkel opende haar webshop in 2008 en is gevestigd in Helmond.
Vanuit deze locatie voorzien wij (aanstaande) bruidsparen en fotografen van de mooiste trouwalbums, gastenboeken en andere aan het huwelijk gerelateerde artikelen.
We helpen je vakkundig en onze service is prima.

Tot ziens bij Trouwalbumwinkel!

Daarom Trouwalbumwinkel!

Bij Trouwalbumwinkel bestel je via een versleutelde verbinding en kun je kiezen om achteraf te betalen.
Wij geven je 14 dagen bedenktijd. Bevalt het product niet dan ontvang je gewoon je aankoopbedrag terug.

Achteraf betalen bij Trouwalbumwinkel

Over Trouwalbumwinkel

Trouwalbumwinkel is gevestigd in Helmond. We helpen je vakkundig en onze service is prima.

De waardering van www.trouwalbumwinkel.nl bij WebwinkelKeur Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 345 reviews.

Trouwalbumwinkel op facebook  Trouwalbumwinkel op Facebook

Trouwalbumwinkel op Twitter  Trouwalbumwinkel op Twitter

Adres Trouwalbumwinkel

Trouwalbumwinkel.nl
Berkendonk 67
5703 KB Helmond
(Geen bezoekadres)
+31 (0) 492-554218
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
info@trouwalbumwinkel.nl

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW   

BTW verhoging digitale trouwalbums

Per 1 januari 2019 gaat de BTW op digitale trouwalbums van 6% naar 9%.
Wil je met onze Trouwalbum Editor een trouwalbum maken of ben je daar al mee bezig?
Bestel hem dan uiterlijk 31 december a.s. om nog te profiteren van het lagere BTW tarief.
Nieuwsgierig naar welke prachtige albums wij te bieden hebben?
Kijk dan hier en download vandaag nog onze software!